راهنمای ترفیع اعضای هیأت علمی

طبق ماده 52 آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، به اعضای شاغل به کار در صورت احراز شرایط مندرج در این ماده، پایه ترفیع استحقاقی سالیانه اعطا می گردد. در ماده 53 این آیین نامه شرایط احراز ترفیع تشویقی بیان شده است. قابل ذکر است سقف پایه برای اعضای هیأت علمی پیمانی 5 می باشد.
  • بارگذاری مدارک ترفیع باید توسط اعضای محترم هیأت علمی در سیستم گلستان انجام شود. سپس کمیته ­ای مرکب از رئیس دانشکده/پژوهشکده، معاونان آموزشی و پژوهشی و مدیر گروه صورت‌جلسۀ اعضای هیأت علمی واجد شرایط ترفیع سالیانه، را تهیه و با امضای اعضای کمیته ترفیع حداکثر تا 15 تیرماه هر سال، به مدیریت امور هیأت علمی ارسال می­ نماید.
  • مدیریت امور هیأت علمی حداکثر ظرف مدت یک ماه، (حداکثر تا 15 مرداد هرسال)، ضمن بررسی صورت‌جلسه­ های واصله، نسبت به اعلام اسامی واجدین شرایط ترفیع به معاونت پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع و مدیریت امور اداری و منابع انسانی اقدام خواهد نمود.
  • معاونت پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع موظف است حداکثر تا پیش از شروع سال تحصیلی جدید (اواخر شهریور/اول مهرماه) نسبت به صدور احکام ترفیع فهرست دریافتی از مدیریت امور هیأت علمی اقدام نماید.
عنوان فرم تکمیل‌کننده 
شیوه نامه اجرایی ترفیع پایه سال 1397 اعضای هیأت علمی عضو هیات علمی
صورتجلسه کمیته ترفیع دانشکده / پژوهشکده کارگروه دانشکده/پژوهشکده
اطلاعات تماس:
73932565
z.hashemkhani@sbu.ac.ir