مدیر گروه‌های آموزشی

دکتر علی مصلی‌نژاد
دانشیار دانشکده مهندسی برق
مدیر گروه قدرت
73932536
a_mosallanejad[at]sbu.ac.ir
رزومه
دکتر هادی اشعریون
استادیار دانشکده مهندسی برق
مدیر گروه کنترل
73932632
asharioun[at]sbu.ac.ir
رزومه
دکتر محمدصادق سپاسیان
دانشیار دانشکده مهندسی برق
مدیر گروه شبکه‌های انتقال و توزیع برق
73932521
m_sepasian[at]sbu.ac.ir
رزومه
دکتر محمدآقا شفیعی
استادیار دانشکده مهندسی برق
مدیر گروه برنامه‌ریزی و بهره‌برداری سیستم‌های قدرت
73932522
 m_shafiyi[at]sbu.ac.ir
رزومه