دانشجویان تحصیلات تکمیلی

راهنمای دانشجویان پسادکتری


گردش کار استفاده از دوره پسا دکتری در دانشگاه شهیدبهشتی
با حمایت مشترک دانشگاه و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران

 ​

1-  مراجعه متقاضی به سایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران به آدرس http://www.insf.org/
2-  کسب اطلاعات ضروری از مدارک و شرایط لازم، چگونگی بارگذاری و ارائه درخواست به صندوق
3- ثبت نام در سایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران به آدرس http://rtms.insf.org
4- دریافت (دانلود) معرفی نامه خام از سایت صندوق و ارائه تکمیل شدۀ آن به دانشکده /پژوهشکده محل انجام پژوهش و کسب موافقت استاد میزبان
5- ارسال معرفی نامه تکمیل شده به معاونت پژوهشی دانشگاه از طریق نامه اتوماسیونی با امضای رئیس  واحد میزبان
6- تهیه و ارسال معرفی نامه صادره خطاب به صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور با امضای معاون پژوهشی دانشگاه
7- دریافت معرفی نامه صادر شده توسط متقاضی، از معاونت پژوهشی دانشگاه  
8- بارگذاری مدارک خواسته شده و معرفی نامه صادر شده از سوی معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه در سایت صندوق
9- ارائه یک نسخه اصل قرارداد یا موافقت نامه صندوق به معاونت پژوهشی پس از امضا، (چنانچه درخواست متقاضی منجر به عقد قرارداد یا موافقت نامه شود)
10-  عمل به مفاد قرارداد جهت دریافت وجوه مربوط​