راهنمای دانشجویان پسادکتری

گردش کار استفاده از دوره پسادکتری در دانشگاه شهید بهشتی با حمایت مشترک دانشگاه و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران:
  • 1- مراجعه متقاضی به وب‌سایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران به آدرس

  • 2- کسب اطلاعات ضروری از مدارک و شرایط لازم، چگونگی بارگذاری و ارائه درخواست به صندوق

  • 3- ثبت نام در سایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران به آدرس

  • 4- دریافت معرفی نامه خام از وب‌سایت صندوق و ارائه تکمیل شده آن به دانشکده/پژوهشکده محل انجام پژوهش و کسب موافقت عضو هیات‌علمی میزبان

  • 5- دریافت معرفی نامه خام از وب‌سایت صندوق و ارائه تکمیل شده آن به دانشکده/پژوهشکده محل انجام پژوهش و کسب موافقت عضو هیات‌علمی میزبان

  • 6- تهیه و ارسال معرفی نامه صادره خطاب به صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور با امضای معاون پژوهشی دانشگاه

  • 7- دریافت معرفی نامه صادر شده توسط متقاضی، از معاونت پژوهشی دانشگاه

  • 8- بارگذاری مدارک خواسته شده و معرفی‌نامه صادر شده از سوی معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه در وب‌سایت صندوق

  • 9- ارائه یک نسخه اصل قرارداد یا موافقت‌نامه صندوق به معاونت پژوهشی پس از امضا، (چنانچه درخواست متقاضی منجر به عقد قرارداد یا موافقت‌نامه شود)

  • 10- عمل به مفاد قرارداد جهت دریافت وجوه مربوط

اطلاعات تماس:
73932556
electrical-cp[at]sbu.ac.ir