معاونان دانشکده

دکتر حسین ترکمن
دکتری مهندسی برق

معاون پژوهشی

 73932510
  h_torkaman[at]sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت
دکتر رضا محمدی
دکتری مهندسی برق

معاون آموزشی

73932549
 re_mohammadi[at]sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت