همکاران

سالومه فضلعلی
کارشناس

کارشناس اداری (دفتر ریاست)

73932601-2
s.fazali@mail.sbu.ac.ir
مرتضی شمس
کارشناس

کارشناس امور اجرایی

73932564
 mor.shams@mail.sbu.ac.ir
اکبر قادری
کارشناس

کارشناس امور اجرایی

73932563
  a-ghaderi@mail.sbu.ac.ir
زینب هاشم خانی
کارشناس

کارشناس پژوهشی

73932565
 z.hashemkhani@mail.sbu.ac.ir
الهام میرزایی
کارشناس

کارشناس پژوهشی

73932511
 El.Mirzaei@mail.sbu.ac.ir
اکرم عربی
کارشناس

کارشناس مسئول آموزش

73932630
 A.Arabi@mail.sbu.ac.ir
امیر جلینی
کارشناس

کارشناس آموزش (مقطع کارشناسی)

73932624
am-jolini@mail.sbu.ac.ir
بهرام‌علی چگینی 
نقش سازمانی

کارشناس آموزش (مقطع کارشناسی‌ارشد)

73932621
b.chegini@mail.sbu.ac.ir
روح‌اله جعفری
کارشناس

کارشناس آموزش (اداری)

73932607
r-jafari@mail.sbu.ac.ir
زهرا مرادی
کارشناس

کارشناس گروه

73932610
zah.moradi@mail.sbu.ac.ir
سعید فرخیان
کارشناس

کارشناس آزمایشگاه

73932629
 s.farrokhian@mail.sbu.ac.ir
کامران عضدی
کارشناس

کارشناس آزمایشگاه

73932578
K.azodi@mail.sbu.ac.ir