راهنمای تبدیل وضعیت اعضای هیات‌علمی 

راهنمای تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی از پیمانی به رسمی‌آزمایشی
بر اساس ماده 12 آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی و مصوبه هیئت امناء، دانشگاه می‌تواند وضعیت عضو هیأت علمی را پس از احراز شرایط ذیل و در صورت تأیید مراجع ذیصلاح به رسمی آزمایشی تبدیل نماید.
  • دارا بودن حداقل دو و حداکثر پنج سال سابقه خدمت پیمانی
  • تأیید صلاحیت عمومی و موافقت هیأت اجرایی جذب دانشگاه برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی
  • کسب حداقل 80 درصد امتیازات تعیین کننده در آئین نامه ارتقای اعضای هیأت علمی بنا به درخواست عضو هیأت علمی، موافقت هیأت اجرایی جذب دانشگاه و تأیید هیأت مرکزی جذب وزارت عتف
  • گذراندن یک دوره شش ماهه تمام وقت و یا یک ساله نیمه وقت فرصت مطالعاتی در صنعت و یا جامعه حسب ضوابط مربوط ( این بند صرفاً برای اعضایی که تاریخ شروع دوره پیمانی آنان از ابتدای سال 1398 و بعد از آن می‌باشد، الزامی است.)
ماده 13 آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی و صورتجلسه هیأت امنای دانشگاه
در صورتی که عضو در پایان دوره پیمانی، شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل وضعیت به استخدام رسمی آزمایشی را کسب ننماید، به یکی از روش های ذیل با وی رفتار خواهد شد.
  • اعطای مهلت با مجوز هیأت رئیسه دانشگاه حداکثر در یک نوبت شش سال ( سال ششم) مشروط به ارائه شناسنامه علمی مورد تأیید کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه ذیربط مبنی بر کسب 55 درصد حداقل امتیازات تعیین شده برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی.
  • اعطای مهلت با مجوز هیأت رئیسه دانشگاه حداکثر در یک نوبت یکساله ( سال هفتم) مشروط به ارائه شناسنامه علمی مورد تأیید کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه ذیربط مبنی بر کسب 70 درصد حداقل امتیازات تعیین شده برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی.
  • اعطای مهلت با مجوز هیأت امنای مربوط حداکثر در یک نوبت یکساله ( سال هشتم) مشروط به ارائه شناسنامه علمی مورد تأیید کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه ذیربط مبنی بر کسب 85 درصد حداقل امتیازات تعیین شده برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی.
راهنمای تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی از رسمی‌آزمایشی به رسمی قطعی

اعضای هیأت علمی که از پیمانی به رسمی آزمایشی تبدیل وضعیت می‌یابند، الزاماً یک دوره آموزشی را طی خواهند کرد. دانشگاه در طول دوره رسمی آزمایشی رفتار و عملکرد عضو را از نظر لیاقت ( علمی، اخلاقی و مسئولیت پذیری)، کاردانی، روحیه خدمت، نظم و انضباط آموزشی و پژوهشی مورد ارزیابی قرارداده و در صورت احراز شرایط ذیل به رسمی‌قطعی تبدیل وضع می‌نماید.

  • دارا بودن حداقل دو و حداکثر پنج سال سابقه خدمت رسمی‌آزمایشی ( بدون احتساب مدت مأموریت آموزشی و مدت مأموریت برای تصدی سمت‌های مدیریت سیاسی)
  • کسب حداقل امتیازات لازم تعیین شده از آئین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی برای تبدیل وضعیت به رسمی‌قطعی با ضوابط جایگزین، بنا به درخواست عضو هیأت علمی، موافقت هیدت اجرایی جذب دانشگاه و تأیید هیأت مرکزی جذب
  • گذراندن یک دوره سه ماهه تمام وقت و یا شش ماهه نیمه وقت فرصت مطالعاتی در صنعت و یا جامعه حسب ضوابط مربوط. ( این بند صرفاً برای اعضایی که تاریخ شروع دوره رسمی آزمایشی آنان از ابتدای سال 1398 و بعد از آن می‌باشد، الزامی است.)
فرم های تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی
عنوان فرم تکمیل‌کننده
تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی آزمایشی  عضو هیات‌علمی آموزشی
تبدیل وضعیت رسمی آزمایشی به رسمی قطعی بدون ارتقا   عضو هیات‌علمی آموزشی
تبدیل وضعیت رسمی آزمایشی ارتقا یافته به رسمی قطعی    عضو هیات‌علمی آموزشی و پژوهشی
اطلاعات تماس:
73932565
z.hashemkhani@sbu.ac.ir