راهنمای تبدیل وضعیت اعضای هیات‌علمی 

راهنمای تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی از پیمانی به رسمی‌آزمایشی
بر اساس ماده 12 آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات‌علمی و مصوبه هیئت امنا، دانشگاه می‌تواند وضعیت عضو هیات‌علمی را پس از احراز شرایط ذیل و در صورت تایید مراجع ذی‌صلاح به رسمی آزمایشی تبدیل نماید.
  • دارا بودن حداقل دو و حداکثر پنج سال سابقه خدمت پیمانی
  • تأیید صلاحیت عمومی و موافقت هیات‌ اجرایی جذب دانشگاه برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی
  • کسب حداقل 80 درصد امتیازات تعیین‌کننده در آیین‌نامه ارتقای اعضای هیات‌علمی بنا به درخواست عضو هیات‌علمی، موافقت هیئت اجرایی جذب دانشگاه و تایید هیئت مرکزی جذب وزارت عتف
  • گذراندن یک دوره شش ماهه تمام‌وقت و یا یک ساله نیمه‌وقت فرصت مطالعاتی در صنعت و یا جامعه حسب ضوابط مربوط (این بند صرفاً برای اعضایی که تاریخ شروع دوره پیمانی آنان از ابتدای سال 1398 و بعد از آن می‌باشد، الزامی است.)
ماده 13 آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی و صورتجلسه هیأت امنای دانشگاه
در صورتی که عضو در پایان دوره پیمانی، شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل وضعیت به استخدام رسمی آزمایشی را کسب ننماید، به یکی از روش‌های ذیل با وی رفتار خواهد شد.
  • اعطای مهلت با مجوز هیئت رئیسه دانشگاه حداکثر در یک نوبت شش سال (سال ششم) مشروط به ارائه شناسنامه علمی مورد تأیید کمیسیون تخصصی هیئت ممیزه ذی‌ربط مبنی بر کسب 55 درصد حداقل امتیازات تعیین شده برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی.
  • اعطای مهلت با مجوز هیئت رئیسه دانشگاه حداکثر در یک نوبت یک‌ساله (سال هفتم) مشروط به ارائه شناسنامه علمی مورد تایید کمیسیون تخصصی هیئت ممیزه ذی‌ربط مبنی بر کسب 70 درصد حداقل امتیازات تعیین شده برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی.
  • اعطای مهلت با مجوز هیئت امنای مربوط حداکثر در یک نوبت یکساله (سال هشتم) مشروط به ارائه شناسنامه علمی مورد تأیید کمیسیون تخصصی هیئت ممیزه ذی‌ربط مبنی بر کسب 85 درصد حداقل امتیازات تعیین شده برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی.
راهنمای تبدیل وضعیت اعضای هیات‌علمی از رسمی‌آزمایشی به رسمی قطعی:

اعضای هیات‌علمی که از پیمانی به رسمی آزمایشی تبدیل وضعیت می‌یابند، الزاماً یک دوره آموزشی را طی خواهند کرد. دانشگاه در طول دوره رسمی آزمایشی رفتار و عملکرد عضو را از نظر لیاقت (علمی، اخلاقی و مسئولیت‌پذیری)، کاردانی، روحیه خدمت، نظم و انضباط آموزشی و پژوهشی مورد ارزیابی قرارداده و در صورت احراز شرایط ذیل به رسمی‌قطعی تبدیل وضع می‌نماید.

  • دارا بودن حداقل دو و حداکثر پنج سال سابقه خدمت رسمی‌آزمایشی (بدون احتساب مدت ماموریت آموزشی و مدت ماموریت برای تصدی سمت‌های مدیریت سیاسی)
  • کسب حداقل امتیازات لازم تعیین شده از آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات‌علمی برای تبدیل وضعیت به رسمی‌قطعی با ضوابط جایگزین، بنا به درخواست عضو هیات‌علمی، موافقت هیئت اجرایی جذب دانشگاه و تایید هیئت مرکزی جذب
  • گذراندن یک دوره سه‌ماهه تمام‌وقت و یا شش ماهه نیمه‌وقت فرصت مطالعاتی در صنعت و یا جامعه حسب ضوابط مربوط. (این بند صرفاً برای اعضایی که تاریخ شروع دوره رسمی آزمایشی آنان از ابتدای سال 1398 و بعد از آن می‌باشد، الزامی است.)
فرم های تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی
عنوان فرم تکمیل‌کننده
تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی آزمایشی  عضو هیات‌علمی آموزشی
تبدیل وضعیت رسمی آزمایشی به رسمی قطعی بدون ارتقا   عضو هیات‌علمی آموزشی
تبدیل وضعیت رسمی آزمایشی ارتقا یافته به رسمی قطعی    عضو هیات‌علمی آموزشی و پژوهشی
اطلاعات تماس:
73932565
z.hashemkhani@sbu.ac.ir