ارتقای مرتبه

راهنمای ارتقای اعضای هیأت علمی
راهنمای ثبت درخواست پرونده ارتقاء در سیستم گلستان
راهنمای ثبت بند 1-6 (فرم خوداظهاری) پرونده ارتقاء در سیستم گلستان​​
سؤالات متداول در انجام مراحل ارتقاء در سیستم گلستان
راهنمای ارتقای اعضای هیأت علمی
راهنمای ثبت درخواست پرونده ارتقاء در سیستم گلستان
راهنمای ثبت بند 1-6 (فرم خوداظهاری) پرونده ارتقاء در سیستم گلستان​​
سؤالات متداول در انجام مراحل ارتقاء در سیستم گلستان
آیین نامه ارتقاء
آیین نامه ارتقای 95 به بعد
شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی 1395
گزارش نامه علمی عضو هیأت علمی آموزشی
آیین‌نامه‌های داخلی هیأت ممیزه
آیین نامه داخلی ارتقاء مرتبه
ضوابط و مقررات خاص ارتقاء مرتبه
پیشنهادهای مربوط به جدول 3 آیین نامه ارتقاء
اطلاعات تماس:
73932565
z.hashemkhani@sbu.ac.ir