فرصت مطالعاتی

اقدامات قبل از سفر برای استفاده از فرصت مطالعاتی
دانشگاه شهید بهشتی به منظور ارتباط پیوسته و هدفمند اعضای هیئت علمی با دانشگاه ها و موسسات علمی پژوهشی معتبر خارجی و با هدف اعتلای موقعیت علمی و فناوری و حضور در عرصه های بین المللی دانشگاه، هر سال نسبت به فراخوان اعزام اعضای هیئت علمی به فرصت مطالعاتی بلند مدت اقدام می نماید. متقاضیان حائز شرایط بر اساس آئین نامه فرصت مطالعاتی با در دست داشتن پذیرش از یک دانشگاه معتبر خارجی و ارائه برنامه تحقیقاتی به واحد اصلی محل خدمت در دانشگاه تقاضای خود را به شرح گردش کار ذیل ارائه می دهند
  • 1- تکمیل فرمهای فرصت مطالعاتی بلند مدت توسط عضو هیات علمی متقاضی
  • 2- ارسال اصل (فیزیکی) فرمهای تکمیل و تایید شده در شورای پژوهشی گروه و دانشکده/پژوهشکده طی نامه رسمی اتوماسیونی به امضای ریاست واحد به معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه
  • 3- بررسی مدارک ارسالی در معاونت پژوهشی و فناوری و اخذ استعلامهای لازم از مدیریت امور هیات علمی
  • 4- طرح در شورای پژوهشی دانشگاه پس از احراز شرایط بند 3
  • 5- اخذ استعلامهای لازم از اداره حراست دانشگاه
  • 6- ارسال به هیات رئیسه دانشگاه پس از تایید در شورای پژوهشی دانشگاه
  • 7- معرفی متقاضی به مدیریت روابط بین الملل جهت اخذ معرفی نامه های لازم
  • 8- معرفی متقاضی به دفتر حقوقی دانشگاه جهت اخذ تضامین
  • 9- پیشنهاد صدور حکم ماموریت استفاده از فرصت مطالعاتی برای مامور اعزامی به معاونت مالی، پشتیبانی و مدیریت منابع (پس از ارائه ویزای مقصد و رزرو بلیط توسط متقاضی)
  • 10- انجام مکاتبات لازم با امور مالی برای پرداخت حقوق و مزایا و سایر تسهیلات بر اساس آئین نامه و سیاست‌های دانشگاه
اطلاعات تماس:
73932565
z.hashemkhani@sbu.ac.ir