همیار پژوهشی

گردش کار درخواست همیار پژوهشی در سامانه گلستان
اعضای محترم هیات علمی دانشگاه به منظور استفاده از توانمندیهای علمی و پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند با رعایت ضوابط و مقررات آئین نامه اعتبار ویژه، حداقل 10 و حداکثر 40 درصد از مبلغ اعتبار ویژه خود را بعنوان حق الزحمه به دستیار پژوهشی اختصاص دهند. لازم به ذکر هست که در طول دوره تحصیل، دانشجویان کارشناسی ارشد حداکثر 12 ماه و دانشجویان دکتری حداکثر 30 ماه می توانند از این مزایا بهره مند شوند.
 • 1- درخواست همیار پژوهشی از طریق پیشخوان خدمت سیستم گلستان توسط دانشجو

 • 2- تکمیل فرم همیار پژوهش و تایید اطلاعات توسط دانشجو شامل (نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی، رشته تحصیلی، نوع درخواست (ارشد، دکتری، ارشد نخبه)، نام استاد راهنما یا مشاور، تاریخ و مدت همیاری، شماره حساب فقط بانک تجارت و به نام دانشجو)

 • 3- تایید و ارسال فرم درخواست از طریق پیشخوان گلستان به استاد مربوطه

 • 4- انتخاب محل تامین اعتبار ویژه توسط استاد راهنما یا مشاور و سپس تایید و ارسال درخواست

 • 5- بررسی و تایید درخواست توسط کارشناس پژوهشی دانشکده/پژوهشکده (تکمیل تمامی فیلدها الزامی است)

 • 6- تایید و ارسال درخواست توسط معاون پژوهشی دانشکده/پژوهشکده

 • 7- تایید درخواست توسط مدیریت پشتیبانی پژوهشی و فناوری

 • 8- بررسی و تایید درخواست توسط کارشناس همیار پژوهشی (معاونت پژوهشی)

 • 9- تایید عامل مالی و واریز حق الزحمه همیار پژوهشی به شماره حساب بانک تجارت اعلام شده از سوی دانشجو

نکات مهم:
 • 1- در صورت هر گونه تغییر در تعداد ماه های درخواستی لازم است اعمال تغییرات در فرم انجام شود

 • 2- مبالغ از طریق سیستم گلستان ثبت می شود

 • 3- سقف مجاز برای هر درخواست حداکثر 12 ماه است

 • 4- تعیین محل تامین اعتبار توسط استاد محترم راهنما و یا مشاور ضروری است

اطلاعات تماس:
کارشناس خانم هاشم‌خانی: 73932565
z.hashemkhani@sbu.ac.ir