تمدید قرارداد

اعضای هیأت علمی پیمانی، قراردادی و طرح سربازی موظف‌اند 2 ماه پیش از اتمام قرارداد، درخواست تمدید قرارداد خود را به همراه فرم تکمیل شده و مستندات مربوطه، به مدیر گروه تحویل دهند. اطلاعات لازم در خصوص فرآیند تمدید قرارداد، فعالیت‌های موثر در تمدید و حداقل امتیازات لازم، در «شیوه‌نامه تنظیم فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، اجرایی و تمدید قرارداد استخدامی اعضای هیأت علمی پیمانی» ذکر شده است.  
فرم‌های تمدید قرارداد
عنوان فرم تکمیل‌کننده
تمدید قرارداد اعضای هیأت علمی پیمانی عضو هیأت علمی
ترفیع سال اول کارگروه دانشکده/پژوهشکده
نتيجه ارزشيابي کارگروه بررسي توانايي علمي (1-2) کارگروه دانشکده/پژوهشکده
برنامه سه ساله  عضو هیأت علمی و تأیید توسط دانشکده/پژوهشکده
ارزیابی رفتار اجتماعی و اخلاق معلمی  دانشکده/پژوهشکده
درخواست مجوز تمدید قرارداد سال ششم  ویژه اعضای هیأت علمی استخدامی که 5 سال پیمانی تمام شده و هنوز تبدیل وضعیت نشده اند
درخواست مجوز تمدید قرارداد سال هفتم ویژه اعضای هیأت علمی استخدامی که 6سال پیمانی تمام شده و هنوز تبدیل وضعیت نشده اند
اطلاعات تماس:
73932565
z.hashemkhani@sbu.ac.ir
دانلودها:
راهنمای اعضای هیات‌علمی جدیدالاستخدام
آیین نامه تمدید قرارداد اعضای هیات علمی پیمانی