تمدید قرارداد

اعضای هیات‌علمی پیمانی، قراردادی و طرح سربازی موظفند 2 ماه پیش از اتمام قرارداد، درخواست تمدید قرارداد خود را به همراه فرم تکمیل شده و مستندات مربوطه، به مدیر گروه تحویل دهند. اطلاعات لازم در خصوص فرآیند تمدید قرارداد، فعالیت‌های موثر در تمدید و حداقل امتیازات لازم، در «شیوه‌نامه تنظیم فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، اجرایی و تمدید قرارداد استخدامی اعضای هیات‌علمی پیمانی» ذکر شده است.  
فرم‌های تمدید قرارداد
عنوان فرم تکمیل‌کننده
عضو هیات‌علمی
کارگروه دانشکده/پژوهشکده
کارگروه دانشکده/پژوهشکده
عضو هیات‌علمی و تایید توسط دانشکده/پژوهشکده
دانشکده/پژوهشکده
ویژه اعضای هیات‌علمی استخدامی که 5 سال پیمانی ایشان تمام شده و هنوز تبدیل وضعیت نشده‌اند
ویژه اعضای هیات‌علمی استخدامی که 6 سال پیمانی ایشان تمام شده و هنوز تبدیل وضعیت نشده‌اند
اطلاعات تماس:
73932565
z.hashemkhani@sbu.ac.ir
دانلودها:
راهنمای اعضای هیات‌علمی  استخدامی جدید
آیین‌نامه تمدید قرارداد اعضای هیات‌علمی پیمانی