اعضای هیات‌علمی سابق

دکتر بیژن مشکینی
گروه قدرت
مهندس محمدجواد احمدی
گروه قدرت
مهندس یعقوب توفیق سعادتی
گروه قدرت
دکتر حمید جوادی
گروه قدرت
دکتر محمدرضا نقاشان
گروه قدرت
دکتر سیدمحسن دیان
گروه قدرت
دکتر علی ذوالفقاری
گروه قدرت
مهندس احمد رضایی
گروه قدرت
دکتر پرویز رمضان‌پور
گروه قدرت
مهندس اسماعیل عسگریان
گروه قدرت
مهندس شفیق عسگری حداد
گروه کنترل
دکتر محمدرضا مشکوة‌الدینی
گروه قدرت
دکتر ابراهیم نجیمی
گروه کنترل
مهندس حجت‌اله مکبری
گروه کنترل