اعضای هیات‌علمی سابق

مرحوم دکتر محمد احمدیان
گروه بهره‌برداری سیستم‌های قدرت
مهندس محمدجواد احمدی
گروه قدرت
مهندس یعقوب توفیق سعادتی
گروه قدرت
دکتر حمید جوادی
گروه قدرت
مرحوم دکتر مجتبی خدرزاده
گروه قدرت
دکتر سیدمحسن دیان
گروه قدرت
دکتر علی ذوالفقاری
گروه قدرت
مهندس احمد رضایی
گروه قدرت
دکتر پرویز رمضان‌پور
گروه قدرت
مهندس اسماعیل عسگریان
گروه قدرت
مهندس شفیق عسگری حداد
گروه کنترل
دکتر بیژن مشکینی
گروه قدرت
دکتر محمدرضا مشکوة‌الدینی
گروه قدرت
مهندس حجت‌اله مکبری
گروه کنترل
دکتر محمدرضا نقاشان
گروه قدرت
دکتر ابراهیم نجیمی
گروه کنترل