آزمایشگاه کنترل خطی

سرپرست: خانم دکتر فاطمه جهانگیری 
کارشناس: آقای سعید فرخیان    
گروه: کنترل و ابزار دقیق    
محل فعلی: ساختمان آزمایشگاه ها، طبقه دوم، اتاق شماره 220
معرفی دوره های آموزشی کوتاه مدت (تخصصی) و بلند مدت قابل ارائه:
 • الف- دوره های کوتاه مدت (تخصصی): کاربرد کنترل در صنعت
 • ب_ دوره های بلند مدت: آزمایشگاه کنترل خطی و کاربرد کنترل در صنعت‏
امکانات و تجهیزات آزمایشگاه/کارگاه:
 • 1- مولتی مترهای آنالوگ و دیجیتال

 • 2- اسیلوسکوپ های آنالوگ‏

 • 3- فانکشن ژنراتورها

 • 4- رایانه‌ها ‏

 • 5- سرو مکانیزم DC (شامل کنترل سرعت و مکان)

 • 6- سرو مکانیزم AC شامل کنترل سرعت و مکان‏

 • 7- کنترل دما

 • 8- کنترل دبی سیالات (REAL TIME) ‏

 • 9- کنترل سطح سیالات (REAL TIME)

 • 10- شبیه ساز سیستمهای کنترل خطی (آنالوگ)

صنایع مخاطب و نیازمند این آزمایشگاه/کارگاه (برای ایجاد ارتباط):
 • 1- صنایع برق و نیروگاهی

 • 2- صنایع هوایی و پهباد‏

 • 3- صنایع دریایی و کشتی سازی

مشخصات آزمایشگاه:
وب سایت 
گروه تحقیقاتی
مقالات
زمینه‌های تحقیقاتی
ارتباط با آزمایشگاه:
رزومه سرپرست آزمایشگاه
73932619
fa_jahangiri@sbu.ac.ir