آزمایشگاه الکترونیک (کنترل)

سرپرست: دکتر نوری منظر – دکتر بدری  
کارشناس:  سرکار خانم مهندس فضلعلی     
گروه: کنترل     
محل فعلی: ساختمان جابربن حیان، اتاق شماره 126    
معرفی فعالیتهای آزمایشگاه و آزمایشهای قابل ارائه:
  • الکترونیک1
  • الکترونیک 2‏
معرفی دوره های آموزشی تخصصی کوتاه مدت و بلند مدت قابل ارائه:
  • الکترونیک
امکانات و تجهیزات آزمایشگاه:
اسیلوسکوپ – سیگنال ژنراتور – ولت متر اهم¬متر - منبع دی سی – مقاومت – خازن - ترانزیستور
صنایع مخاطب و نیازمند این آزمایشگاه (برای ایجاد ارتباط):
مشخصات آزمایشگاه:
وب سایت سرپرست 
مقالات
زمینه‌های تحقیقاتی
وب سایت سرپرست 
مقالات
زمینه‌های تحقیقاتی
ارتباط با آزمایشگاه:
رزومه سرپرست آزمایشگاه
73932605
v_badri@sbu.ac.ir
m_nourimanzar@sbu.ac.ir