آزمایشگاه هیدرولیک و نیوماتیک

سرپرست: مهندس ابوالفضل جعفری      
گروه: کنترل
محل فعلی: ساختمان جابربن حیان، طبقه یک، اتاق شماره 140
معرفی فعالیت‌های آزمایشگاه و آزمایش‌های قابل ارائه:
 • 1- آموزش تجهیزات نیوماتیک

 • 2- آموزش تجهیزات هیدرولیک ‏

معرفی خدمات مهندسی قابل ارائه:
 • 1- طراحی و ساخت سیستم‌های نیوماتیکی و رباتیک

 • 2- طراحی و ساخت سیستم‌های هیدرولیکی ‏

 • 3- آموزش و مشاوره در خصوص سیستم‌های هیدرولیک و نیوماتیک ‏

معرفی دوره‌های آموزشی کوتاه مدت (تخصصی) و بلندمدت قابل ارائه:
 • الف- دوره‌های کوتاه‌مدت (تخصصی): هیدرولیک و نیوماتیک، الکتروهیدرولیک، الکترونیوماتیک و سرو هیدرولیک

 • ب- دوره‌های بلندمدت دوره‌های بلندمدت: آزمایشگاه هیدرولیک و نیوماتیک برای دو دانشکده برق و مکانیک ‏

امکانات و تجهیزات آزمایشگاه/کارگاه:
 • 1- یک دستگاه تجهیزات هیدرولیکی

 • 2- یک دستگاه سرو هیدرولیک ‏

 • 3- یک دستگاه سرو مکانیزم هیدرولیکی ‏

 • 4- یک دستگاه تجهیزات نیوماتیک ‏

 • 5- دو دستگاه تجهیزات نیوماتیک ‏

 • 6- یک دستگاه نازل وفلاپر ‏

صنایع مخاطب و نیازمند این آزمایشگاه/کارگاه (برای ایجاد ارتباط):
صنایع نیروگاهی، فولاد و پتروشیمی
ارتباط با آزمایشگاه:
رزومه سرپرست آزمایشگاه
73932603
ab_jafari@sbu.ac.ir