دستاوردهای پژوهشی

فرایند طرح کتاب در شورای انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
فهرست نشریه های معتبر و نامعتبر
سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی
مقررات و آئین نامه های قراردادها
طرح‌های پژوهشی برون سازمانی
روند درخواست برگزاری همایش
سامانه رایانش موازی دانشگاه شهید بهشتی_سرمد