دانشکده مهندسی برق (کنترل- قدرت)

گروه برنامه ریزی و بهره برداری سیستمهای قدرت

Responsive Image

محمدرضا آقامحمدي
دانشيار
شماره تماس: 73932590
رایانشانی: m_aghamohammadi@sbu.ac.ir            
تارنماي شخصي: http://facultymembers.sbu.ac.ir/aghamohammadi                                                                          

Responsive Image
محمد احمديان
دانشيار
شماره تماس:
رایانشانی: m_ahmadian@sbu.ac.ir

Responsive Image
محمدصادق سپاسيان
دانشيار
شماره تماس: 73932521
رایانشانی: msssepasian@gmail.com

 

Responsive Image
مهرداد ستايش نظر
دانشيار
شماره تماس: 73932528
رایانشانی: m_setayesh@sbu.ac.ir

Responsive Image
محمد آقا شفيعي
استاديار
شماره تماس: 73932522
رایانشانی: shafiyi@hotmail.com

Responsive Image
محمدتقي عاملي
استاد
شماره تماس:
رایانشانی: m_ameli@sbu.ac.ir

Responsive Image
محمدصادق قاضي زاده
دانشيار
شماره تماس:
رایانشانی: m_ghazizadeh@sbu.ac.ir

گروه قدرت

Responsive Image
حسين تركمن
دانشيار
شماره تماس: 73932525
رایانشانی: h_torkaman@sbu.ac.ir
تارنماي شخصي: http://faculties.sbu.ac.ir/~torkaman

Responsive Image
فرهاد حق جو
دانشيار
شماره تماس: 73932556
رایانشانی: f_haghjoo@sbu.ac.ir

 

Responsive Image
مجتبي خدرزاده
دانشيار
شماره تماس: 73932515
رایانشانی: m_khederzadeh@sbu.ac.ir
تارنماي شخصي: http://facultymembers.sbu.ac.ir/khederzadeh/

Responsive Image
منصور رفيعي
استاديار
شماره تماس: 77312545
رایانشانی: m_rafii@yahoo.com

Responsive Image
احمد سالم نيا
استاديار
شماره تماس: 73932502
رایانشانی: a_salemnia@sbu.ac.ir

Responsive Image
رضا محمدي چبنلو
دانشيار
شماره تماس: 73932549
رایانشانی: re_mohammadi@sbu.ac.ir

Responsive Image
علي مصلي نژاد
استاديار
شماره تماس: 73932536
رایانشانی: a_mosallanejad@sbu.ac.ir

گروه کنترل

Responsive Image
هادی اشعریون
استاديار

شماره تماس: 73932632
رایانشانی: asharioun@sbu.ac.ir

Responsive Image
علي اكبر افضليان
دانشيار
شماره تماس: 73932626
رایانشانی: afzalian@sbu.ac.ir
تارنماي شخصي: http://facultymembers.sbu.ac.ir/afzalian/

Responsive Image
وحید بدری
استاديار
شماره تماس: 73932605
رایانشانی: v_badri@sbu.ac.ir

Responsive Image
مهدي پورقلي
دانشيار
شماره تماس: 73932631
رایانشانی: m_pourgholi@sbu.ac.ir
تارنماي شخصي: http://facultymembers.sbu.ac.ir/purgholi/

Responsive Image
فاطمه جهانگيري حسين آبادي
استاديار
شماره تماس: 73932619
رایانشانی: fa_jahangiri@sbu.ac.ir

Responsive Image
آرش صادق زاده
استاديار
شماره تماس: 73932604
رایانشانی: a_sadeghzadeh@sbu.ac.ir

Responsive Image
مصطفي عابدي
استاديار
شماره تماس: 73932628
رایانشانی: mos.abedi3235@gmail.com

Responsive Image
شفيق عسگري حداد
مربي
شماره تماس: 77310590
رایانشانی: shafigh_a@yahoo.com

Responsive Image
محسن منتظري
استاديار
شماره تماس: 73932625
رایانشانی: m_montazeri@sbu.ac.ir

Responsive Image
مجتبی نوری منظر
استاديار
شماره تماس: 73932616
رایانشانی: m_nourimanzar@sbu.ac.ir

 

Responsive Image
عليرضا يزدي زاده
دانشيار
شماره تماس: 
73932635
رایانشانی: a_yazdizadeh@sbu.ac.ir
 

Responsive Image
ابوالفضل جعفری
مربی

شماره تماس: 
73932603
رایانشانی: ab_jafari@sbu.ac.ir
 

گروه شبکه های انتقال و توزیع برق

Responsive Image
سيد محمدحسن اسدالهي
مربي آموزشيار
شماره تماس: 73932524
رایانشانی: m_asadollahi@sbu.ac.ir
 

Responsive Image
سيد محمدحسین آقاشعبانی
مربي 
شماره تماس: 73932547
رایانشانی: m_aghashabani@sbu.ac.ir