صفحه اصلی
برگزاری جلسه مصاحبه متقاضیان حضور در دوره کارحص
  • 224 بازدید

پیرو جلسه معارفه فرایند اجرائی ماده 17 آیین نامه هیأت وزیران، بعد از اعلام آمادگی دانشجویان متقاضی، جلسه مصاحبه شفاهی با دانشجویان در دفتر دانشکده مهندسی برق (کنترل- قدرت) در تاریخ 18 بهمن ماه 1401 برگزار شد. 

در این جلسه ارزیابی (عمومی و تخصصی) مرحله اول دوره با تخصص ترانسفورماتور، با حضور مسئولین دوره و دانشکده آقایان دکتر قاضی زاده، دکتر لطیف، دکتر ترکمن و دکتر آقاشعبانی برگزار گردید.

افزودن نظرات