ارتباط با دانشکده

تلفن‌خانه: 73931
رییس دانشکده: 73932601 و 73932602 
معاونت پژوهشی: 73932510
معاونت آموزشی: 73932549
مدیریت اجرایی:73932628 
خوابگاه: 73932275
کتابخانه: 3-73932601
واحد انفورماتیک: 73932815
دفتر آزمایشگاه و کارگاه: 73932511
دفتر گروه‌ها: 73932610
electrical-cp[at]sbu.ac.ir
فکس: 73932798
تهران، حکیمیه، بلوار بهار، پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی برق (کنترل و قدرت)
کد پستی: 53571-16589
صندوق پستی: 1719-16765
مسیرهای دسترسی 1: تهران، میدان نوبنیاد، انتهای اتوبان شهید بابایی، اول حکیمیه، بلوار بهار، پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور
مسیرهای دسترسی 2: تهران، فلکه چهارم تهرانپارس، اتوبان شهید زین‌الدین، بلوار وفادار شرقی، حکیمیه، بلوار بهار، پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور
مسیر مترو 1: از ایستگاه متروی جشنواره با تاکسی حکیمیه
مسیر مترو 2: از ایستگاه متروی نوبنیاد با تاکسی حکیمیه