صفحه اصلی
برگزاری جلسه آذرماه کمیته منتخب و کارگروه بررسی توانایی علمی
  • 683 بازدید

در تاریخ 400/9/3 جلسه کمیته منتخب و کارگروه بررسی توانایی علمی به طور مجزا با حضور داوران داخلی و خارجی، رئیس و دبیر کمیته و نماینده دانشگاه برای بررسی پرونده ارتقای همکاران و جذب اعضای هیات علمی برگزار گردید.

افزودن نظرات