صفحه اصلی
برگزاری جلسات کمیته منتخب دانشکده
  • 602 بازدید

پیرو درخواست اعضای محترم هیات علمی دانشکده مهندسی برق (کنترل- قدرت) در ماههای بهمن و اسفند 1400، چهار جلسه کمیته منتخب در دانشکده با حضور داوران داخلی و خارجی برگزار گردید.

در این راستا پرونده 4 نفر از اعضای محترم هیات علمی دانشکده مورد بررسی قرار گرفت.
 

افزودن نظرات