آزمایشگاه‌های تحقیقاتی

محرکه‌های الکتریکی
آزمایشگاه الکترونیک (کنترل)
آزمایشگاه الکترونیک (قدرت)
آزمایشگاه اتوماسیون صنعتی
آزمایشگاه کنترل خطی
آزمایشگاه کنترل صنعتی
آزمایشگاه هیدورلیک و نیوماتیک
آزمایشگاه پایش و حفاظت تجهیزات فشار متوسط و فشار قوی