صفحه اصلی
شروع کار در صنعت دوره کارحص با تخصص ترانسفورماتور
  • 37 بازدید

شروع کار در صنعت دوره کارحص با تخصص ترانسفورماتور

در راستای عملیاتی نمودن ماده 17 آیین نامه هیات وزیران با هدف ایجاد فرصت برای دانشجویان جهت حضور و ارتباط با صنعت، توانمندسازی، مهارت افزایی و مسأله یابی منتهی به اشتغال دانش بنیان و فناور و در راستای ماموریت دانشگاه شهید بهشتی با محوریت پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور برای هدایت شغلی، استعدادیابی، کارورزی دانشجویان، اولین دوره کارورزی و حضور در صنعت (کارحص) با شرکت ۱۲ نفر از دانشجویان کارشناسی مهندسی برق دانشکده مهندسی برق-کنترل و قدرت  دانشگاه شهید بهشتی در محل کارخانه ایران ترانسفو ری  از تاریخ 1401/۱۲/۱8 آغاز گردید.
شایان ذکر است که دانشجویان در کنار دروس تخصصی ترانسفورماتور طی ۳ روز از هفته بمدت ۳۶۰ ساعت با حضور در محل کارخانه ایران ترانسفور ری  بخش اول دوره کارورزی خود ر تحت نظر مربیان صنعتی کارخانه  انجام خواهند داد. 


 

افزودن نظرات