صفحه اصلی
راه اندازی و شروع دوره تخصصی کاروزی و حضور در صنعت (کارحص) با تخصص ترانسفورماتور
  • 132 بازدید

اولین دوره کارورزی و حضور در صنعت (کارحص) در زمینه تخصصی ترانسفورماتور برای دانشجویان دانشکده مهندسی برق راه اندازی و آغاز گردیده است. 
برنامه دوره کارحص ترانسفورماتور دارای ارزشی برابر ۲۳ واحد اموزشی بوده که از 4 بخش زیر تشکیل میشود.
1-  کاراموزی بمدت ۲۴۰ ساعت معادل ۲ واحد 
2-  کارورزی با حضور در صنعت بمدت ۶۰۰ ساعت معادل ۳ واحد
3-  دروس نظری متناسب با تخصص ترانسفورماتور به ارزش ۱۵ واحد  
4-  پروژه پایانی  به ارزش ۳ واحد 
در این دوره دانشجویان در کنار آموزش دروس نظری تخصصی ترانسفورماتور با حضور فعال در کارخانه ترانسفورماتورسازی ایران ترانسفور و تحت هدایت و اموزش منتورهای صنعتی  با فرایند فناوری ترانسفورماتور سازی اشنا خواهند شد. 
دانشجویانی که این دوره می گذرانند با کسب گواهی نامه دوره قادر خواهند بود که در زمینه های بهره برداری، طراحی، تعمیر و نگهداری ترانسفورماتور بصورت اشتغال زا فعالیت و کارآفرینی نمایند. 

افزودن نظرات