صفحه اصلی
برگزاری جلسات مصاحبه جذب اعضای هیات علمی 1400
  • 771 بازدید

در راستای فراخوان 1400 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مبنی بر جذب اعضای هیات علمی، دانشکده مهندسی برق (کنترل- قدرت) با برنامه ریزیهای انجام شده درخواستهای وارده را بررسی، ارزیابی و امتیازدهی و همچنین اقدام به انجام مصاحبه با داوطلبان در رشته مهندسی برق قدرت در بهمن ماه 1400 نمود. از این بین، منتخبین به هیات اجرایی جذب دانشگاه اعلام شدند تا پس از بررسی نهایی به وزارت علوم معرفی شوند.
 

افزودن نظرات