صفحه اصلی
انتصاب مسئول کارآموزی و پروژه های کارشناسی
  • 579 بازدید

نظر به اینکه کارآموزی و پروژه پایانی و همچنین بازدیدهای علمی-صنعتی در مجموعه دروس کارشناسی مهندسی برق و برنامه های این دوره از اهمیت ویژه و تاثیر گذاری برخوردار بوده و نقش مهمی در ایجاد ذهنیت، تفکر و مهارت مهندسی دانشجویان ایفا می نمایند، مدیریت و ساماندهی انها در راستای اهداف پرورش مهندس کارآمد همواره مورد توجه دانشکده مهندسی برق بوده است. در این راستا از سوی ریاست محترم داشکده جناب آقای دکتر آرش صادق زاده به عنوان مسئول ساماندهی، برنامه ریزی و اجرای امورات لازم برای کارآموزی، پروژه های کارشناسی و بازدیدهای علمی-صنعتی دانشکده مهندسی برق-کنترل و قدرت منصوب گردیدند.

آرزوی توفیق برای ایشان در نیل به اهداف مورد نظر را داریم. 

افزودن نظرات