مسئولین دانشکده

دکتر منصور رفیعی
مسئول خدمات مهندسی
دکتری مهندسی برق
73932545
m_rafiee@sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت
مهندس سیدمحمدحسن اسدالهی
مسئول آموزش‌های تخصصی
کارشناسی ارشد مهندسی برق
73932536
m_asadollahi@sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت