معاونان دانشکده

دکتر حسین ترکمن
معاون پژوهشی
دکتری مهندسی برق
 73932510
  h_torkaman@sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت
دکتر فرهاد حق جو
معاون آموزشی
دکتری مهندسی برق
73932556
f_haghjoo@sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت
دکتر مصطفي عابدی
معاون پژوهشی
دکتری مهندسی برق
73932628
Mo_Abedi@sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت