مدیر گروه‌های آموزشی

دکتر هادی اشعریون
مدیر گروه کنترل
دکتری مهندسی برق
73932632
asharioun@sbu.ac.ir
رزومه
وب سایت
دکتر محمد آقاشفیعی
مدیر گروه برنامه ریزی و بهره برداری سیستم
دکتری مهندسی برق
73932522
 m_shafiyi@sbu.ac.ir
رزومه
وب سایت
دکتر محمدصادق سپاسیان
مدیر گروه شبکه های انتقال و توزیع برق
دکتری مهندسی برق
73932521
m_sepasian@sbu.ac.ir
رزومه
وب سایت
دکتر علی مصلی نژاد
مدیر گروه قدرت
دکتری مهندسی برق
73932536
a_mosallanejad@sbu.ac.ir
رزومه
وب سایت