فعالیتهای مدیریت اجرایی 

وظایف حوزه اجرائی
-مدیریت امور مالی و تامین اقلام مصرفی و غیرمصرفی دانشکده
-تامین تجهیزات مورد نیاز واحدهای اداری، آزمایشگاه­ها و کارگاه­ها
-مدیریت اموال دانشکده و ثبت اطلاعات
-پی گیری و نظارت بر امور پرسنلی
-ایجاد بستر مناسب جهت فعال­سازی کارگاه­ها و آزمایشگاه­ها و ارائه خدمات فنی و مهندسی و آموزش­های تخصصی
-مدیریت امور عمرانی و خدماتی دانشکده
- ایجاد بستر ارتباطی مناسب بین دانشکده و سایر ارگان­های دانشگاه
-پی­گیری و نظارت بر حسن برگزاری جلسات، رویدادها و همایش­های برگزار شونده توسط دانشکده

کارهای صورت گرفته در حوزه اجرائی دانشکده مهندسی برق-کنترل و قدرت
-استقرار حوزه ریاست، معاونت­ها و مدیریت ایجاد شده در دانشکده و تامین تجهیزات
-تامین اقلام مصرفی و غیرمصرفی ضروری دانشکده
-پیشبرد امور مرتبط با ساختمان جدید دانشکده و مذاکره جهت تامین اعتبارات مورد نیاز 
-بکارگیری و فعال­سازی فضاهای کم و یا بلا استفاده در دانشکده
-پاکسازی کلیه کارگاه­ها و آزمایشگاه­های دانشکده و ایجاد بستر مناسب در این اماکن جهت استفاده­های آموزشی و یا ارتباط با صنعت
-ایجاد کارگروه در راستای فعال­سازی کارگاه­ها و ارائه خدمات فنی و مهندسی و آموزش­های تخصصی
-پی گیری در جهت تخصیص فضا و تامین امکانات برای آزمایشگاه پروژه دانشجویان کارشناسی
- مذاکره با گروه­ها و پی­گیری در جهت تخصیص آزمایشگاه­های تحقیقاتی جهت انجام پروژه­های تحصیلات تکمیلی