فعالیت‌های مدیریت اجرایی 

وظایف حوزه اجرائی
 • مدیریت امور مالی و تامین اقلام مصرفی و غیرمصرفی دانشکده
 • تامین تجهیزات مورد نیاز واحدهای اداری، آزمایشگاه­ها و کارگاه­ها
 • مدیریت اموال دانشکده و ثبت اطلاعات
 • پیگیری و نظارت بر امور پرسنل
 • ایجاد بستر مناسب جهت فعال­سازی کارگاه­ها و آزمایشگاه­ها و ارائه خدمات فنی و مهندسی و آموزش­های تخصصی
 • مدیریت امور عمرانی و خدماتی دانشکده
 • ایجاد بستر ارتباطی مناسب بین دانشکده و سایر ارگان­های دانشگاه
 • پیگیری و نظارت بر حسن برگزاری جلسات، رویدادها و همایش­های برگزار شونده توسط دانشکده
کارهای صورت گرفته در حوزه اجرائی دانشکده مهندسی برق _کنترل و قدرت
 • استقرار حوزه ریاست، معاونت­ها و مدیریت ایجاد شده در دانشکده و تامین تجهیزات
 • تامین اقلام مصرفی و غیرمصرفی ضروری دانشکده
 • پیشبرد امور مرتبط با ساختمان جدید دانشکده و مذاکره جهت تامین اعتبارات مورد نیاز
 • بکارگیری و فعال­سازی فضاهای کم و یا بلا استفاده در دانشکده
 • پاکسازی کلیه کارگاه­ها و آزمایشگاه­های دانشکده و ایجاد بستر مناسب در این اماکن جهت استفاده­های آموزشی و یا ارتباط با صنعت
 • ایجاد کارگروه در راستای فعال­سازی کارگاه­ها و ارائه خدمات فنی و مهندسی و آموزش­های تخصصی
 • پی گیری در جهت تخصیص فضا و تامین امکانات برای آزمایشگاه پروژه دانشجویان کارشناسی
 • مذاکره با گروه­ها و پی­گیری در جهت تخصیص آزمایشگاه­های تحقیقاتی جهت انجام پروژه­های تحصیلات تکمیلی