ارتباط با آموزش

 

کارشناسان

رشته

کارشناسان / مسئول

تلفن

مهندسی برق (کنترل - قدرت) اکرم عربی - مسئول آموزش 73932630
مهندسی برق (کنترل - قدرت) بهرامعلی چگینی - کارشناس مقطع ارشد 73932621
مهندسی برق (کنترل - قدرت) امیر جلینی - کارشناس مقطع کارشناسی 73932624
مهندسی برق (کنترل - قدرت) روح اله جعفری - کارشناس اداری 73932607
مهندسی برق (کنترل - قدرت) زهرا مرای- کارشناس گروه ها (ارشد و دکتری) 73932610

 

کارشناسی ارشد

رشته

مدیر گروه

تلفن

مهندسی برق - قدرت   دکتر علی مصلی نژاد 73932536
مهندسی برق - برنامه ریزی و بهره برداری سیستمهای قدرت دکتر محمد آقا شفیعی 73932522
مهندسی برق - شبکه های انتقال و توزیع برق دکتر محمدصادق سپاسیان      73932521
مهندسی برق - کنترل دکتر هادی اشعریون 73932632

 

دکتری

گروه مسئول تلفن
کلیه گروه های آموزشی اکرم عربی 73932630